โทรหาเรา
โทรหาเรา

พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงงานจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติเรียกว่า “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535″
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512
(2) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
(3) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการโดยทางราชการ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ในการประกอบกิจการนี้ไปเป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ “โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมี
กำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามสำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง
เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงาน หรือ
นำเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ
ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง
แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดสอบ
เดินเครื่องจักร
เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือ
แปรสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าซไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่ง
อื่นที่ทำงานสนองกัน
คนงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานในโรงงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทำงานฝ่ายธุรการ
ผู้อนุญาต” หมายความว่า ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความเหมาะสม
ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมนี้ กฎกระทรวงและ
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เมื่อได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

About the author

14,113 Responses
 1. Jerryqualf

  Знаете ли вы?
  Синим цветом своих футболок «Скуадра адзурра» обязана Савойе.
  Первая председательница Верховного суда Татарии молчала по поводу своей службы в НКВД.
  Канадский солдат в одиночку освободил от немцев нидерландский город.
  Китай реализует в Пакистане собственный План Маршалла.
  Акадийка много раз становилась первой.

  http://arbeca.net/

 2. In January last year, speck sxiwnb flatten ill. It’s okay, decent a mild generic viagra canada, which passed in five days. But the temperature without warning returned past the intent of the month: the thermometer showed 49. The youngster was urgently hospitalized with fever and convulsions. A scattering hours later, three-year-old Yegor stopped breathing – he flatten into a coma. With the better of a ventilator and a tracheostomy, the doctors resumed the charge of the lungs, but oxygen starvation struck the brain. The kid has lost the whole shebang that he managed to learn in three years. The diagnosis is posthypoxic encyphalopathy.

 3. Our doctor scheme that Dad was dialect mayhap to better than Mom in this situation. Stricter, more insistent, resolve not non-acceptance once again when you demand to select bad buy cialis. Spring, I wanted to send my wife a break.
  I all in a little in excess of a month in the concentrated take care of entity and two and a half months in the bone marrow uproot unit. There I became a donor instead of my son. I’m ready I was adept to stop him. I was the only gentleman’s gentleman in both departments, but my parents were already there. That is, a gentleman’s gentleman in the ward with a young gentleman is no longer a rarity.

 4. But inseparable winter Misha level vile, and his condition worsened. They began to take tests, viagra and families reported a disappointing and frightening diagnosis – ingenious lymphoblastic leukemia. At sooner, the parents could not believe that this had happened to their son, to them.

 5. To abbreviate the consequences of hemorrhages, the http://www.levitrawave.com levitra Rudnev Clinical Center for Source and Lassie needs a ventriculoscopic device. It drive preserve from decease and interdict the merciless consequences of IVH (neurological disorders) in hundreds and thousands of newborn babies in our region. Moreover, in some cases it on make it credible to do without sidestep surgery, which entails uncountable risks and complications and requires additional operations!