โทรหาเรา
โทรหาเรา
อีเมล์

อัตราค่าธรรมเนียม โรงงาน

อัตราค่าธรรมเนียม

(1) คำขอ ฉบับละ 100 บาท
(2) ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ฉบับละ 100,000 บาท
(3) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท
(4) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน (2)    
(5) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน ปีละ 30,000 บาท

ในการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงขนาดและกิจการของโรงงานที่เกี่ยวข้องก็ได้

About the author

137 Responses

Leave a Reply